Következő program

Következő rendezvényünk

Következő program

Következő rendezvényünk

Facebook oldalunk

Ajánlott oldalak


1. 
A Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda felvételt hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére, határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban. 
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus diploma
– legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, 
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 

Continue reading

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csongrád Megyei
Kormányhivatal mobilizált kormányablak busza

2018. május 9-én (szerdán) 13.00 órától 16.00 óráig

Derekegyház községben a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár – IKSZT előtti parkolóban ügyfélfogadást tart.

Lehetőség nyílik elsősorban a személyi igazolványt,
lakcímkártyát, útlevelet, vezetői engedélyt igényelni a
mozgó kormányablakban, de a diákigazolványhoz szükséges
NEK adatlap is kérhető és ügyfélkaput is lehet nyitni.

A mobil ügyfélszolgálat a Kormányablakban elérhető egyéb
szolgáltatásokkal is várja a Tisztelt Ügyfeleket.

A Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda felvételt hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére, határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

Feladat:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a köznevelési törvény, a munkaköri leírás és az óvoda Pedagógiai Programja szerint. A rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
  • – 1-3 év szakmai gyakorlat,
  • – cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

Continue reading

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. – a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján – az általa megbízott szakemberekkel 2018. április hónaptól elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy:
2018. április 2-án (hétfőn), a hulladékgyűjtést járatterv szerint, változatlan módon végezzük.

A Szolgáltató részéről kérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy reggel 6 órára helyezzék ki az edényzetet és mindaddig hagyják kint, amíg az elszállítása meg nem történik.

Tisztelettel:

Hódmezővásárhelyi Működetető és Szolgáltató NZrt.
Hulladékgazdálkodási részleg vezetősége
Erdélyiné Nyéki Mariann
logisztikai munkatárs

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt
Székhely: H-6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Mobil: +36/30/185-2044
E-mail: nyeki.mariann@hmszzrt.hu

A Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda (6621 Derekegyház, Iskola utca 10.) felvételt hirdet konyhás dajka munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, heti 40 órás munkarendben a tálalókonyhai feladatok ellátására. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelentkezni lehet postai úton az óvoda nevére és címére elküldött önéletrajzzal, melyhez csatolni kell a legalább középfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, valamint egy 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Az elbírálásnál előnyt jelent a hasonló munkakörben (üzemi konyhán, melegítő konyhán) szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.04.20.

Az elbírálás határideje: 2018.04.25.

Az állás az elbírálás után azonnal betölthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében 

  1. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
  2. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Continue reading

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.

A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében.

Continue reading

Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése alapján megállapított feladat-és hatáskörömben eljárva Derekegyház község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg: 

  1. Szavazókör – Művelődési Ház, 6621 Derekegyház, Köztársaság tér 8.
  2. Szavazókör – Általános Iskola, 6621 Derekegyház, Rákóczi u. 16.
  3. Szavazókör – Tompahát Művelődési Ház, 6621 Derekegyház, Tompahát 38.

A szavazókörök részletes leírását a jelen határozat mellékletei tartalmazzák.

Dr. Szecskó Tamás
HVI vezető

Kérésünkre az alábbi tájékoztatást kaptuk az ünnepi hulladékszállításról:

“Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy december hónapban az ünnepnapok miatt a hulladékgyűjtést az alábbi járatterv szerint végezzük:

2017. december 25. (Hétfő) hulladékszállítás áthelyezett időpontja: 2017. december 23. (Szombat)

2018. január 1. (Hétfő) hulladékszállítás áthelyezett időpontja: 2017. december 30. (Szombat)

A Szolgáltató kéri Tisztelt Ügyfeleit, hogy reggel 6 órára helyezzék ki a hulladékgyűjtő edényeket és mindaddig hagyják kint, amíg az ürítés meg nem történik.

Tisztelettel:

Hódmezővásárhelyi Működetető és Szolgáltató NZrt.
Hulladékgazdálkodási részleg vezetősége”