Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak


DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

I. Értelmező rendelkezés:

Derekegyház Község Önkormányzatának tevékenységével kapcsolatos benyújtott panaszok feldolgozásával, kivizsgálásával kapcsolatosan az alábbi szabályozást alkalmazzuk:

 1. Panasz: A panasz olyan egyedi kérelem, amelyben a panaszos meghatározott eljárást kifogásol, vagy érdeksérelmet jelent be és ennek elintézése ne tartozik más eljárás hatálya alá.
 2. Panaszos: Lehet természetes személy, jogi személy vagy jogi személlyel nem rendelkező gazdasági társaság, amely az Önkormányzattal – hivatalos ügyek intézése során – kapcsolatba kerül.
 3. Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

II. Panasz benyújtása:

Panasz benyújtására csak írásban van lehetőség – papír alapú, vagy e-mailen történő bejelentés formájában –, amelyben a Panaszos személyének egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (név, pontos lakcím), mivel a panasz kivizsgálása személyre szabottan történik, és a tájékoztatást Panaszosnak írásban juttatjuk el. Az elektronikus levélben mindenképpen közölni kell a levelezési címét is, mert részletes választ csak levélben küldünk.

A benyújtott panasz kivizsgálását az abból egyértelműen beazonosítható szervezeti egység vezetője végzi.

III. A panaszbejelentés minimális tartalmi követelményei:

 • Egyértelműen rögzítse annak tárgyát.
 • Röviden, tömören le kell írni annak jellegét.
 • A panasz indokainak, lényeges körülményeinek az ismertetése.
 • A konkrét kérés, igény megjelölése.

IV. A befogadott panaszok ügyintézése:

 1. A beadott panaszok kivizsgálásának a döntés meghozatalának ügyintézési határideje 22 munkanap.
 2. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 22 munkanapnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost (bejelentőt) a panasz (bejelentés) beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.
 3. Az eljárásra jogosult szerv a panaszost, illetőleg a közérdekű bejelentőt meghallgathatja, ha azt a panasz, illetőleg bejelentés tartalma szükségessé teszi. Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – köteles a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni.
 4. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
 5. A panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – gondoskodni kell
  1. a jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy az egyébként szükséges intézkedések megtételéről;
  2. a feltárt hibák okainak megszüntetéséről;
  3. az okozott sérelem orvoslásáról, továbbá
  4. indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
 6. A panaszügyben hozott érdemi döntést pontos, közérthető és egyértelmű indoklással ellátva kell továbbítani a
  panaszosnak.
 7. Amennyiben a panasz a határozatra vagy jogszabályra hivatkozik – a jogszabály-hely megjelölése mellett – annak érdemi rendelkezéseit is ismertetni kell.
 8. Az írásbeli megkeresésekre, panaszokra minden esetben írásban kell választ adni, kivéve, ha a feladó erre nem tart igényt, vagy már többször (legalább kétszer) választ adtunk, és azon nem kívánunk módosítani. A második válaszadás után arról adunk tájékoztatást, hogy nem változtat(hat)unk az álláspontunkon.
 9. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő panaszost, illetőleg bejelentőt szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg bejelentő által tett ismételt, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető.
 10. A panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.
 11. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
 12. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követetett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak.

V. Jogorvoslat

Az érdemi döntés meghozatalával egy időben – amennyiben lehetséges – tájékoztatni kell a panaszost a rendelkezésére álló igényérvényesítési és jogorvoslati lehetőségeiről is.