Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak


1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal feladat- és hatásköre, adatvédelmi szabályzat

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Országos illetőségű szerv feladata, tevékenysége

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Frissítés: Negyedévente Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzat önként vállalt feladatai

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Ügyek eljárásrendje

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Közszolgáltatások és térítési díjai

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzat által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Frissítés: Negyedévente Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzat kiadványának címe, hozzáférés, költségtérítés

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzat döntései

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabály tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Frissítés: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzat jogszabálytervezetei, előterjesztései

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Frissítés: Folyamatosan Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzat hirdetményei, közlemények

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Frissítés: Folyamatosan Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzat által kiírt pályázatok

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapítása

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzatnál végzett alaptev. kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések megállapításai

 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítés: Negyedévente Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Közérdekű adat igénylés rendje

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Frissítés: Negyedévente Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzatra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredménye

 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Frissítés: Negyedévente Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező stat. adatszolg. szervre vonatkozó adatai

 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Frissítés: Negyedévente Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Önkormányzat kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására irányuló szerződési feltételek

 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzatra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista