Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak


1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

Költségvetés, beszámoló

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatásai

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

Költségvetési támogatások

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

4-5 millió ft-ot meghaladó szerződések adatai

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Frissítés: Negyedévente Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

5

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Frissítés: Negyedévente Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

6

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Frissítés: Negyedévente Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Uniós fejlesztések leírása, szerződések

 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Frissítés: Negyedévente Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Közbeszerzési információk