Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak

Lakossági kérdőíves felmérés
Önkormányzati választás 2019

Az önkormányzati fenntartású Derekegyházi Napköziotthonos Óvodába történő jelentkezés időpontja:

2019. április 23-26-ig  terjedő időszakban  07.00 és 15.00  óra között.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében

§ (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.


A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:

a)aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b)aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c)akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.

 

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

–  A Nknt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

–  A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is ekkor kell jelenteni.

–  A Nknt. 49. § (1) bekezdés értelmében az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel.

–              A Nknt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

–              Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2013. (III.27.) Önk. számú határozata alapján az óvoda felvételi körzete Derekegyház község közigazgatási területe.

–              A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1a) bekezdés e) pontja szerint az óvodában – a hatályos Alapító Okirat és Pedagógiai Program alapján – folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

Az önkormányzati fenntartású Derekegyházi Napköziotthonos Óvodába történő jelentkezés időpontja: 2019. április 23-26-ig  terjedő időszakban  07.00 és 15.00  óra között.

 A jelentkezés helyszíne: Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda Derekegyház, Rákóczi utca 16.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

–  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),

–  a szülő személyi azonosító igazolványát,

–  a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

–  nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,

–  a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

Az Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – írásban – hirdetményben értesíti a szülőket 2019. május 10. napjáig.

A Nknt. 37. § szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül jegyzőhöz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Derekegyház, 2019. február 6.

Derekegyház Községi Önkormányzat, mint fenntartó képviseletében:                                                                                  

Szabó István     

polgármester