Következő program
Következő rendezvényünk
Következő program
Következő rendezvényünk
Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak

FELHÍVÁS
ÁLLÁSHIRDETÉS – Óvodavezető

Szegvár Nagyközség Polgármestere és Derekegyház Község Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.
• (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal  jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Kossuth utca 4.

Ellátandó feladatok:

A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal és a Derekegyházi Kirendeltség vezetése, a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közös önkormányzati hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és az egyéb jogszabályokban a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 

Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal székhely település hivatala, valamint Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Derekegyházi Kirendeltsége. 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Felsőfokú képesítés,
 •       A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti képesítés és legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
 •       Közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat,
 •       Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 45//2012. (II.20.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerint készített részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 •       motivációs levél a pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzeléseiről,
 •       3 hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv. 39. § (1) bek.)
 •       iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 •       közigazgatásban szerzett vezetői (szakmai) tapasztalat igazolása,
 •       2 éves közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv. 6. § 16. pont)
 •       nyilatkozat, hogy kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv. 84-85. § )
 •       nyilatkozat, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,
 •       nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez,
 •       nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szecskó Tamás jegyző nyújt, a 06-63/364-817 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6635 Szegvár, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/1029-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 •       Személyesen: Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a kiválasztásról Szegvár Nagyközség Polgármestere és Derekegyház Község Polgármestere dönt, mely során személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.szegvar.hu – 2018. július 30.
 •       www.derekegyhaz.hu – 2018. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felmentést a munkáltató sem a szakképesítés, sem a gyakorlati idő alól nem biztosít. A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A postai úton benyújtott pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napjáig be kell érkeznie.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szegvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.