Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak

Közmeghallgatás DEREKEGYHÁZ-TOMPAHÁTON
ÁLLÁSHIRDETÉS – Óvodapedagógus

Szegvár Nagyközség Polgármestere és Derekegyház Község Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

Csongrád megye 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.

Ellátandó feladatok: A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal és a Derekegyházi Kirendeltség vezetése, a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közös önkormányzati hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és az egyéb jogszabályokban a jegyző feladat- és  hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal székhely település hivatala, valamint Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Derekegyházi Kirendeltsége.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti képesítés és legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
 • közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45//2012. (II.20.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerint készített részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél a pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzeléseiről,
 • 3 hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv. 39. § (1) bek.)
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat igazolása,
 • közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv. 6. § 16. pont)
 • nyilatkozat, hogy kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv. 84-85. § )
 • nyilatkozat, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez,
 • nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: november 19.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gémes László polgármester nyújt, a 06-63/364-800-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/1029-5/2018., valamint a munkakör megnevezését: jegyző,
 • személyesen Gémes László polgármesternél (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.)

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a kiválasztásról Szegvár Nagyközség Polgármestere és Derekegyház Község Polgármestere dönt, mely során személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: november 26.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felmentést a munkáltató sem a szakképesítés, sem a gyakorlati idő alól nem biztosít. A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A postai úton benyújtott pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napjáig be kell érkeznie.