Következő program

Következő rendezvényünk

Következő program

Következő rendezvényünk

Facebook oldalunk

Ajánlott oldalak


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a
„hozzaferesi.iroda@nkmaramhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

Üdvözlettel:
NKM Áramhálózati Kft.

2019.03.28. 08:00 – 15:00 időszakban az alábbi területeken:

 • Derekegyház, Klára major 110; Klára major Derekegyházi MG. és szolg. Zrt.;
 • Derekegyház, Ördöngös tanya 12-34; Ördöngös tanya PSTN Kft.;
 • Derekegyház, Ördöngös tanya Tranzit-Ker Kereskedelmi Zrt.;
 • Derekegyház, Paptelek tanya 13/A-129,12-128; Paptelek tanya 103;
 • Derekegyház, Paptelek tanya Szentes és környéke Vízgazdálkodás;
 • Derekegyház, Tompahát 1-149,2-128; Tompahát Aranykalász MG. Szövetkezet;
 • Derekegyház, István major Aranykalász MG. szövetkezet; Kéktó tanya 10;
 • Derekegyház, Kiserdő DELARED Délalföldi Erdészeti Zrt.;
 • Derekegyház, Külterület Alföldvíz Zrt.;
 • Derekegyház, Külterület Derekegyház Község Önk.;
 • Derekegyház,Külterület DELARED Délalföldi Erdészeti Zrt.;
 • Derekegyház, Tanya PGM. Gépjavító Kft. 16;

Örömmel tapasztaljuk, hogy napról napra egyre látványosabban épül, ölt formát templomunk.

Előreláthatólag június 16.-án Szentháromság néven és ünnepen nagy ünnepség keretében Kiss-Rigó László fogja felszentelni.

Közösségünk életében ez történelmi eseménynek mondható, hiszen hosszú- hosszú idő után újra lesz templomunk.

Nagy örömmel adhatom hírül, hogy a templomtoronyba megrendeltük az új harangot. A Derekegyház Templomáért Alapítvány számlájára összegyűlt a megrendeléshez szükséges összeg. A harang bruttó ára 1 295 400 Ft, ennek az összegnek a felét 647 700 Ft-ot kellett a megrendeléssel átutalni. Az átutalás 2019.03.05.-én megtörtént.

HÁLA LEGYEN A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOZÓKNAK. ISTEN FIZESSE MEG JÓSÁGUKAT.

Continue reading

Derekegyházon átfogó felmérést végzünk

2019. március 1 – 21. között.

Kíváncsiak vagyunk a véleményükre, gondolatukra, hogy igényeik szerint tudjuk településünkön a közösséget, a programokat, a fejlesztéseket és szolgáltatásokat szervezni, kialakítani. 

A kérdőív tartalmából:

 • közösségi élet, programok
 • elégedettség (intézmények, alapellátások, információszolgáltatás, lakókörnyezet, stb.)
 • lehetőség ötletek, észrevételek, megoldási javaslatok adására egy-egy problémát illetően
 • segítő hálózat létrehozása

A kérdőíveket a háztartásokba önkéntesek juttatják el, kérjük, hogy fogadják őket és segítsék munkájukat.

A kérdezőbiztosok neve megtalálható a honlapon:

http://derekegyhaz.hu/website/top-5-3-1/lakossagi-kerdoiv/

Continue reading

Az önkormányzati fenntartású Derekegyházi Napköziotthonos Óvodába történő jelentkezés időpontja:

2019. április 23-26-ig  terjedő időszakban  07.00 és 15.00  óra között.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében

§ (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Continue reading

Az önkormányzat feladata és kötelessége, hogy a település működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrásokat előteremtse és biztosítsa.

A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, szolgáltatások fenntartásához és fejlesztéséhez a saját bevételek elengedhetetlenek. A képviselő-testület mindezekre tekintettel és a jelenlegi fejlesztési folyamatokhoz szükséges források előteremtéséhez megvizsgálta a lehetőségeit. Ezek alapján, elengedhetetlen azon telektulajdonosok közös terhekhez való hozzájárulása, akik az eddigi adózási szabályozás mellett nem vették ki részüket a helyi közteherviselésből.

Sok olyan telek található településünkön, amely elhagyatott, nem termel. Ezekben számos lehetőség veszik el, településünk gazdasági ereje nem nő, munkahelyek nem létesülnek és adót sem kellett eddig fizetni utánuk.

A bevezetett telekadó számos környező településen már gyakorlat és a befolyt bevétel az önkormányzatok működését segítik.

A Képviselő-testület mentességet biztosít azon telek adó fizetése alól, amely után kommunális adót fizetnek.

Derekegyház Község Önkormányzata

Continue reading

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 27-én (kedden) 17.00 órakor Közmeghallgatással egybekötött ülés tart.

Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház – Derekegyház

Napirendi javaslat:
1./ 2018. évi önkormányzati munka értékelése
2./ 2019. évi tervek

Kérem Derekegyház község lakosságát, hogy a közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Szabó István, polgármester

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Derekegyház – Tompahát településrészen 2018. november 28-án (szerdán) 18.00 órakor Falugyűlést tart.

Falugyűlés helye: Művelődési Ház – Tompahát

Napirendi javaslat:
1./ 2018. évi önkormányzati munka értékelése
2./ 2019. évi tervek

Kérem Derekegyház-Tompahát község lakosságát, hogy a Falugyűlésen megjelenni szíveskedjenek.

Szabó István, polgármester

Szegvár Nagyközség Polgármestere és Derekegyház Község Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

Csongrád megye 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.

Continue reading

A Derekegyházi  Napköziotthonos Óvoda a “Közalkalmazottakról jogállásáról szóló” – 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

 munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Iskola utca 8-10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodai nevelési feladatok ellátása.

Continue reading