Következő program

Következő rendezvényünk

Facebook oldalunk

Ajánlott oldalak


Örömmel tapasztaljuk, hogy napról napra egyre látványosabban épül, ölt formát templomunk.

Előreláthatólag június 16.-án Szentháromság néven és ünnepen nagy ünnepség keretében Kiss-Rigó László fogja felszentelni.

Közösségünk életében ez történelmi eseménynek mondható, hiszen hosszú- hosszú idő után újra lesz templomunk.

Nagy örömmel adhatom hírül, hogy a templomtoronyba megrendeltük az új harangot. A Derekegyház Templomáért Alapítvány számlájára összegyűlt a megrendeléshez szükséges összeg. A harang bruttó ára 1 295 400 Ft, ennek az összegnek a felét 647 700 Ft-ot kellett a megrendeléssel átutalni. Az átutalás 2019.03.05.-én megtörtént.

HÁLA LEGYEN A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOZÓKNAK. ISTEN FIZESSE MEG JÓSÁGUKAT.

Tovább a teljes cikkre!

Derekegyházon átfogó felmérést végzünk

2019. március 1 – 21. között.

Kíváncsiak vagyunk a véleményükre, gondolatukra, hogy igényeik szerint tudjuk településünkön a közösséget, a programokat, a fejlesztéseket és szolgáltatásokat szervezni, kialakítani. 

A kérdőív tartalmából:

  • közösségi élet, programok
  • elégedettség (intézmények, alapellátások, információszolgáltatás, lakókörnyezet, stb.)
  • lehetőség ötletek, észrevételek, megoldási javaslatok adására egy-egy problémát illetően
  • segítő hálózat létrehozása

A kérdőíveket a háztartásokba önkéntesek juttatják el, kérjük, hogy fogadják őket és segítsék munkájukat.

A kérdezőbiztosok neve megtalálható a honlapon:

http://derekegyhaz.hu/website/top-5-3-1/lakossagi-kerdoiv/

Tovább a teljes cikkre!

Az önkormányzati fenntartású Derekegyházi Napköziotthonos Óvodába történő jelentkezés időpontja:

2019. április 23-26-ig  terjedő időszakban  07.00 és 15.00  óra között.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében

§ (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Tovább a teljes cikkre!

Az önkormányzat feladata és kötelessége, hogy a település működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrásokat előteremtse és biztosítsa.

A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, szolgáltatások fenntartásához és fejlesztéséhez a saját bevételek elengedhetetlenek. A képviselő-testület mindezekre tekintettel és a jelenlegi fejlesztési folyamatokhoz szükséges források előteremtéséhez megvizsgálta a lehetőségeit. Ezek alapján, elengedhetetlen azon telektulajdonosok közös terhekhez való hozzájárulása, akik az eddigi adózási szabályozás mellett nem vették ki részüket a helyi közteherviselésből.

Sok olyan telek található településünkön, amely elhagyatott, nem termel. Ezekben számos lehetőség veszik el, településünk gazdasági ereje nem nő, munkahelyek nem létesülnek és adót sem kellett eddig fizetni utánuk.

A bevezetett telekadó számos környező településen már gyakorlat és a befolyt bevétel az önkormányzatok működését segítik.

A Képviselő-testület mentességet biztosít azon telek adó fizetése alól, amely után kommunális adót fizetnek.

Derekegyház Község Önkormányzata

Tovább a teljes cikkre!

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 27-én (kedden) 17.00 órakor Közmeghallgatással egybekötött ülés tart.

Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház – Derekegyház

Napirendi javaslat:
1./ 2018. évi önkormányzati munka értékelése
2./ 2019. évi tervek

Kérem Derekegyház község lakosságát, hogy a közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Szabó István, polgármester

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Derekegyház – Tompahát településrészen 2018. november 28-án (szerdán) 18.00 órakor Falugyűlést tart.

Falugyűlés helye: Művelődési Ház – Tompahát

Napirendi javaslat:
1./ 2018. évi önkormányzati munka értékelése
2./ 2019. évi tervek

Kérem Derekegyház-Tompahát község lakosságát, hogy a Falugyűlésen megjelenni szíveskedjenek.

Szabó István, polgármester

Szegvár Nagyközség Polgármestere és Derekegyház Község Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

Csongrád megye 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.

Tovább a teljes cikkre!

A Derekegyházi  Napköziotthonos Óvoda a “Közalkalmazottakról jogállásáról szóló” – 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

 munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Iskola utca 8-10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodai nevelési feladatok ellátása.

Tovább a teljes cikkre!

Egyetemisták és főiskolások figyelmébe ajánljuk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati lehetőséget 2019. évben is!

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására 6 tanulót egyenként 5.000,- Ft/hó összegű támogatásban részesít, melyhez a felsőoktatási intézmény ugyanennyi összeget tesz hozzá, így 10.000,-Ft havi támogatásban részesülhetnek a nyertes diákok.

A nappali tagozaton tanuló hallgatók a www.emet.gov.hu oldalon elérhetik a pályázathoz szükséges információkat és a pályázati űrlapot („A” pályázat) is.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 13.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő félév: a 2018/2019. második, illetve a 2019/2020. első féléve.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. évi tanév első félévéről,
  • a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről igazolás;

Ezek az információk nem teljesek, a teljes kiíráshoz látogassák meg az EPER-Bursa rendszer honlapját!
EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

(Ezt követően a pályázói belépési pontot kell kiválasztani.)

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, és onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes önkormányzathoz kell benyújtani a mellékletekkel együtt!

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, keresse fel önkormányzatunk ügyintézőjét!

Derekegyház Község Önkormányzata